Verkställande direktör

Verkställande direktör Klas Nyström.

Verkställande direktören leder den operativa verksamheten

Stiftelsen Arcadas verkställande direktör utnämns av Stiftelsen Arcadas styrelse. Klas Nyström (EM) fungerar som verkställande direktör för Stiftelsen Arcada.

Roll och uppgifter

Verkställande direktören ansvarar för Stiftelsens operativa verksamhet och förvaltningen av dess egendom i enlighet med gällande lagstiftning, Stiftelsen Arcadas stadgar, arbetsordningen och det skriftliga verkställande direktörsavtalet samt styrelsens och förvaltningsrådets anvisningar.

Till verkställande direktörens uppgifter hör bl.a. att:

  •  handha Stiftelsens löpande förvaltning och att representera Stiftelsen i det dagliga arbetet;
  • i Stiftelsens namn ingå avtal och andra rättshandlingar inom ramen för Stiftelsens verksamhet;
  • bereda de ekonomiska och administrativa ärendena för styrelsen;
  • fungera som föredragande vid styrelsens sammanträden;
  • uppgöra förslag till årlig verksamhetsplan och årsbudget;
  • delta i styrelsens strategiarbete;
  • anställa, övervaka och avskeda Stiftelsens personal samt avtala om lön och övriga arbetsvillkor för personalen, övervaka att Stiftelsens ekonomiförvaltning står i överensstämmelse med lag och föreskrifter samt att bokslutet årligen uppgörs i enlighet med lag;
  • ansvara för den allmänna myndighetskommunikationen; samt
  • handha övriga sådana uppgifter som tillfaller verkställande direktören på basis av lag eller som styrelsen anvisar verkställande direktören.

Verkställande direktören skall i sin verksamhet iaktta stiftelselagen, Stiftelsens stadgar, denna arbetsordning samt i tillämpliga delar den finska aktiebolagslagen och den finska koden för stiftelsestyrning (God förvaltning i stiftelser samt Hållbar medelanvändning i Stiftelser) så som de definierats av Delegationen för stiftelser och fonder.

Arvoden och andra förmåner

Verkställande direktörens anställningsvillkor fastställs av styrelsen. Uppgifter om löner finns i Arcadas bokslut.