Arcadas Stipendiefonder lediganslår medel att sökas under tiden 7.2 – 4.3. 2022

Stipendier kan sökas för specifika ändamål som befrämjar sökandes studier vid Arcada, för fortsatta studier (magisters- och doktorsnivå), post-doktorala studier, utlandsstudier eller –praktik, konferensresor, seminariebesök, studiebesök i Finland eller utomlands, eller studier vid Arcada. Vid utdelning betonas god studieframgång. Sökande bör vara ingenjörsstuderande vid Arcada, eller alumn från Arcadas (eller Tekniska Läroverkets) ingenjörsutbildningar.

I ansökan bör ingå:

 • Stipendiets ändamål, för vad söks stipendiet?
 • Curriculum Vitae ur vilken framgår högsta avlagda examen
 • Exakt tidtabell för när stipendiet används
 • Motivering för ansökan
 • Budget
 • Prestationsutdrag (ej för post-doc)

Ifall ansökan gäller stipendium för forskning eller studier inskickas även:

 • Närvarointyg
 • Forsknings-/studieplan
 • Publikationsförteckning (om ansökan gäller studier/forskning efter utförd ingenjörsexamen)
 • Eventuella rekommendationer

OBS! Stipendium för studier (bachelor, master/magister, licentiat, eller doktor) beviljas inte ifall sökande redan har en examen på samma nivå för vilket stipendiet söks.


Ifall ansökan gäller resestipendium för utlandsresor eller praktik inskickas även:

 • Reseplan
 • Information om praktikplatsen/studieplatsen
 • Dokument som bekräftar praktik-/studieperioden
 • Eventuella rekommendationer

Beloppen ansöks enligt följande:

 • Mindre stipendier max. 1000€
 • Resestipendier max. 2000€
 • Magistersstudier (max. 12 månader per ansökningsomgång) 1500€ / månad
 • Doktorander 2000€ / månad
 • Post-doktorala studier 3500€ / månad

OBS! För magistersstudier kan en sökande beviljas understöd maximalt för inalles 18 månader och för post-doc studier maximalt 24 månader, understöd beviljade tidigare år beaktas.

OBS! Personer som ansöker om understöd för master- /magister- , doktors-, eller post-doktorala studier skall i sin budget uppge endast sådana kostnader som överskrider det av fonden fastslagna totala understödsbeloppen för respektive studier. Exempel:

 1. En person som söker om understöd för sex månaders magisterstudier ansöker om 9000 € (6 x 1500€) utan en mer ingående/detaljerad budget.
 2. En doktorand som söker om 12 månaders understöd, och om understöd för två internationella konferensresor à 1000 €, ansöker om 26 000 € (12 x 2000 € + 2 x 1000€) och redogör i ansökan närmare för konferensernas kostnader, eftersom dessa överskrider ”standardbeloppet” för doktorander.

OBS! Personer som ansöker om understöd för doktors- eller post-doktorala studier kan ansöka om medel för att täcka eventuella bikostnader (”overheads”, t.ex. kostnader för arbetsrum) uppgående till maximalt 15% av den totalt ansökta summan.

Ansökan, som förväntas vara utförlig, jämte samtliga bilagor skickas in via ansökningssystemet nedan senast 4.3.2022, midnatt. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Mottagare av bidrag förväntas skicka in en redovisning för hur bidraget används senast 31.1.2024 ifall inte annat datum kommunicerats till mottagaren.

Besluten kommuniceras till sökande inom april/maj.

Vid ytterligare frågor gällande ansökan, vänligen kontakta stipendiesakkunnig, FD Michael von Boguslawski (E-post: michael.vonboguslawski@arcada.fi)

Till ansökningssystemet Extern länk