Arcadas Stipendiefonder lediganslår medel att sökas under tiden 12.2 – 6.3.2020

Stipendier kan sökas för specifika ändamål som befrämjar sökandes studier vid Arcada, för fortsatta studier (magisters- och doktorsnivå), post-doktorala studier, utlandsstudier eller –praktik, konferensresor, seminariebesök, studiebesök i Finland eller utomlands, eller studier vid Arcada. Vid utdelning betonas god studieframgång. Sökande bör vara ingenjörsstuderande vid Arcada, eller alumn från Arcadas (eller Tekniska Läroverkets) ingenjörsutbildningar.

 

I ansökan bör ingå:

 • Stipendiets ändamål, för vad söks stipendiet?
 • Motivering för ansökan
 • Budget
 • Prestationsutdrag

Ifall ansökan gäller stipendium för forskning eller studier inskickas även:

 • Närvarointyg
 • Forsknings-/studieplan
 • CV (om ansökan gäller studier/forskning efter utförd ingenjörsexamen)
 • Publikationsförteckning (om ansökan gäller studier/forskning efter utförd ingenjörsexamen)
 • Eventuella rekommendationer


Ifall ansökan gäller resestipendium för utlandsresor eller praktik inskickas även:

 • Reseplan
 • Information om praktikplatsen/studieplatsen
 • Dokument som bekräftar praktik-/studieperioden
 • Eventuella rekommendationer

Beloppen ansöks enligt följande:

 • Mindre stipendier max. 1000€
 • Resestipendier max. 2000€
 • Magistersstudier (max. 12 månader per ansökningsomgång) 1500€ / månad
 • Doktorander 2000€ / månad

OBS! För magistersstudier kan en sökande beviljas understöd maximalt för inalles 18 månader, understöd beviljade tidigare år beaktas.

Ansökan, som förväntas vara utförlig, jämte samtliga bilagor skickas in via formuläret nedan senast 6.3.2020, midnatt. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Mottagare av bidrag förväntas skicka in en redovisning för hur bidraget används senast 31.12.2021 ifall inte annat datum kommunicerats till mottagaren.

Vid ytterligare frågor gällande ansökan, vänligen kontakta forskningsombud, FD Michael von Boguslawski (michael.vonboguslawski@arcada.fi)

Till ansökningsformuläret