Arcadas Stipendiefonder lediganslår medel att sökas under tiden 31.8 – 30.9.2020

Stipendier kan sökas för specifika ändamål som befrämjar sökandes studier vid Arcada, för fortsatta studier (magisters- och doktorsnivå), post-doktorala studier, utlandsstudier eller –praktik, konferensresor, seminariebesök, studiebesök i Finland eller utomlands, eller studier vid Arcada. Vid utdelning betonas god studieframgång. Sökande bör vara ingenjörsstuderande vid Arcada, eller alumn från Arcadas (eller Tekniska Läroverkets) ingenjörsutbildningar.

 

I ansökan bör ingå:

 • Stipendiets ändamål, för vad söks stipendiet?
 • Motivering för ansökan
 • Budget
 • Prestationsutdrag

Ifall ansökan gäller stipendium för forskning eller studier inskickas även:

 • Närvarointyg
 • Forsknings-/studieplan
 • CV (om ansökan gäller studier/forskning efter utförd ingenjörsexamen)
 • Publikationsförteckning (om ansökan gäller studier/forskning efter utförd ingenjörsexamen)
 • Eventuella rekommendationer


Ifall ansökan gäller resestipendium för utlandsresor eller praktik inskickas även:

 • Reseplan
 • Information om praktikplatsen/studieplatsen
 • Dokument som bekräftar praktik-/studieperioden
 • Eventuella rekommendationer

Beloppen ansöks enligt följande:

 • Mindre stipendier max. 1000€
 • Resestipendier max. 2000€
 • Magistersstudier (max. 12 månader per ansökningsomgång) 1500€ / månad
 • Doktorander 2000€ / månad
 • Post-doktorala studier 3500€ / månad

OBS! För magistersstudier kan en sökande beviljas understöd maximalt för inalles 18 månader, understöd beviljade tidigare år beaktas.

OBS! Personer som ansöker om understöd för master- /magister- , doktors-, eller post-doktorala studier skall i sin budget uppge endast sådana kostnader som överskrider det av fonden fastslagna totala understödsbeloppen för respektive studier. Exempel:

 1. En person som söker om understöd för sex månaders magisterstudier ansöker om 9000 € (6 x 1500€) utan en mer ingående/detaljerad budget.
 2. En doktorand som söker om 12 månaders understöd, och om understöd för två internationella konferensresor à 1000 €, ansöker om 26 000 € (12 x 2000 € + 2 x 1000€) och redogör i ansökan närmare för konferensernas kostnader, eftersom dessa överskrider ”standardbeloppet” för doktorander.

OBS! Personer som ansöker om understöd för doktors- eller post-doktorala studier kan ansöka om medel för att täcka eventuella bikostnader (”overheads”, t.ex. kostnader för arbetsrum) uppgående till maximalt 15% av den totalt ansökta summan.

Ansökan, som förväntas vara utförlig, jämte samtliga bilagor skickas in via formuläret nedan senast 31.9.2020, midnatt. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Mottagare av bidrag förväntas skicka in en redovisning för hur bidraget används senast 31.12.2021 ifall inte annat datum kommunicerats till mottagaren.

Vid ytterligare frågor gällande ansökan, vänligen kontakta strategisakkunnig, FD Michael von Boguslawski (michael.vonboguslawski@arcada.fi)

Till ansökningsformuläret