Om Stiftelsen Arcada

Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan Arcada Ab och innehar en del fastigheter på Arcadas campus i Arabiastranden i Helsingfors. Stiftelsen förvaltar också ett antal fonder, som delar ut bl.a. stipendier och forskningsbidrag.

Stiftelsen ska förvalta sin egendom och övervaka Högskolan på ett sådant sätt att Högskolans fortsatta verksamhet kan tryggas.

Stiftelsens hemort är Helsingfors.

Bekanta dig med Stiftensens stadgar.

Stiftelsen har långa anor

Stiftelsen Arcada grundades som Stiftelsen Tekniska läroverket i Helsingfors den 12 september 1930 (införd i stiftelseregistret 20.3.1931) och bytte senare namn, först till Stiftelsen Tekniska läroverket och slutligen till Stiftelsen Arcada. Stiftelsen förverkligade sitt ändamål till utgången av år 2013 genom att upprätthålla högskolan Arcada. Från och med 2014 har Stiftelsen Arcada bedrivit högskoleverksamheten genom Yrkeshögskolan Arcada Ab, som Stiftelsen grundade hösten 2013 med namnet Högskolan Arcada Ab. (Bolagets namn ändrades 1.1.2015 till Yrkeshögskolan Arcada Ab). I enlighet med den yrkeshögskolelag som trädde ikraft den 1 januari 2015 ska yrkeshögskolorna senast från år 2015 vara organiserade i bolagsform.

Koncernstruktur

Stiftelsen Arcada är moderstiftelse till Yrkeshögskolan Arcada Ab, Fastighets Ab Arcada Nova, till Arcada Fastigheter Ab, till Kb Arcada Invest I, till Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och till Foxplan Oy (vilande bolag), alla helägda dotterbolag. Dessa bolag bildar tillsammans med moderstiftelsen Stiftelsen Arcadas koncern. Fastighets Ab Arcada Nova äger 28,57% av aktierna i Fastighets Ab Majstranden. Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken bildar en underkoncern, som ingår i koncernen som intressebolag.

Utanför koncernen har Stiftelsen Arcada strategiska aktieinnehav (ägande under 50 %) i Fastighets Ab Cor-huset (Arcada studentkårs kårhusfastighet) och i studentbostadsbolagen Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken. Fastighets Ab Cor-huset ägs av Stiftelsen Arcada via de bundna fonderna till 10 %.

 

Klicka på bilden för större bild.