Fonder

FUI

Främjande av utbildning och forskning

Stiftelsen Arcada främjar högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet genom bidrag från de av Stiftelsen förvaltade fonderna. Fonderna delar bl.a. ut understöd, stipendier och penningpris.

Bland forskningsprojekt som har fått understöd finns bl.a. Arcadas forskning inom vattenrening och informationsanalys. Ett projekt, som fått understöd och som har stor potential, utvecklar med tillsatsämnen dopade polymerer för att förstöra t.ex. sjukhusbakterier. Stiftelsen har även understött Arcadas företagsoas för främjande av studenters entreprenörskap och utvecklingen av nya utbildningar. Studentstipendiefonderna vid Arcada delar ut stöd för premieringar av goda studenter, studentprojekt, studiebesök utomlands och utlandspraktik. Studentstipendiefonderna understöder också alumners doktorandstudier.

Arcadas fonder kan ta emot donationer.

Fonden för teknisk undervisning och forskning

Ändamålet för Fonden för teknisk undervisning och forskning är att stöda den tekniska utbildningen som upprätthålls av Stiftelsen Arcada samt den tekniska utvecklingen och forskningen i Finland, särskilt inom området tillämpad teknik, till fördel för landets tekniska och industriella framåtskridande. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av understöd, stipendier och penningpris, genom att publicera förtjänstfulla forskningsresultat, samt genom andra stödåtgärder.

A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning

Ändamålet för A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning är att ekonomiskt stöda den svenskspråkiga utbildningen inom företagsekonomi, handel och service som utgör fortsättning på Svenska Handelsläroverkets verksamhet och som upprätthålls dels av Stiftelsen Arcada dels av Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av understöd, stipendier och penningpris, genom att publicera förtjänstfulla forskningsresultat, samt genom andra stödåtgärder.

Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefond för studerande inom social- och hälsovård på Arcada

Fondens ändamål är att stöda studenter inom social- och hälsovård vid Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av premieringsstipendier till studenter

 • för framgång i studierna som stöder den vårdetiska utvecklingen
 • för visat intresse för vårdens historia
 • som med sitt examensarbete bidragit till den vårdvetenskapliga utvecklingen
 • som visat ett stort intresse för samarbete mellan studenter och lärare och som på ett synligt sätt arbetat för att öka sammanhållningen bland studenterna.

Arcadas stipendiefonder

Stiftelsen Arcada förvaltar följande stipendiefonder:

 • Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I
 • Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II
 • Dimitterade elevers stipendiefond
 • Direktor Max Sergelius stipendiefond
 • Centralgjuteriets stipendiefond
 • Familjen Alex. Ärts stipendiefond
 • Svenska handelsläroverkets stipendiefond

Arcadas fond för företagande

Fonden skall understöda nya innovationer och affärsidéer som studenter, forskare och lärare vid Arcada tagit fram. Fonden skall också understöda forskning inom området för företagande och företagstillväxt. Ändamålet förverkligas genom investeringar i lovande företagsidéer, utdelandet av understöd, stipendier och penningspris, genom att publicera förtjänstfulla forskningsresultat samt genom andra stödåtgärder.

Mer info hittas i stadgarna för Arcadas fond för företagande (pdf).

Arcadas fond för hälsa och välfärd

Fonden skall understöda undervisning och forskning inom området för idrott, social- och hälsovård vid högskolan Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av understöd, stipendier och penningspris, genom att publicera förtjänstfulla forskningsresultat, samt genom andra stödåtgärder.

Mer info hittas i stadgarna för Arcadas fond för hälsa och välfärd (pdf).


Tilläggsinformation om fonderna

Är du intresserad av Arcadas fonder? Kontakta vd Klas Nyström.

 

Fondregister