Beviljade medel TUF 2017

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt våren 2017:

Utdelningsutskottet för Fonden för Teknisk Undervisning och Forskning mottog 16 ansökningar till ett belopp på ca 1 050 000€ och beslöt vid sitt möte 2.5.2017 att bevilja finansiering för följande projekt:

 

Machine learning in Cloud-assisted Security Services, next gen. / Kaj-Mikael Björk 75 000€

Färdigställande av Intercom-projektet / Niclas Hallgren  2600 €

Augmented Intelligence / Anton Akusok 45 000 €

Infodemiology – Insights into Health Behaviour / Jonas Tana 75 000 €

Blockchain Technology in Platform Society / Mats Nylund 75 000 €

FUNAT 2 / Mirja Andersson 15 000 €

Secure and Reliable Internet-of-Things Systems for Healthcare / Jonny Karlsson 40 000 €

Intelligent Methods and Models for Mining Community Knowledge / Shuhua Liu 24 000 €

 

Närmare anvisningar om projektrapportering för nu beviljade medel har kommunicerats till projektägarna.