A.F. Lindstedts fond lediganslår medel – ansökningsperiod 12.2.2020 – 6.3.2020

Understöd ur A.F. Lindstedts fond är avsedda att stöda utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. Detta utgör grunden för utdelningsbesluten. Ansökningarna skall också ha en uttalad koppling till Arcadas eller Prakticums strategiska fokusområden. Ansökningar för projekt som genomförs på Arcada bör stöda högskolans valda strategiska prioriteringsområden för framtiden och därmed även sträva till en utvidgning av högskolans Nordiska samarbeten. Sökande ombeds tydligt redogöra för både resultat och genomslagskraft i projektet.

Redogör i ansökan för hur projektet ansöker om finansiering också ur andra källor.

Ansökningstiden är 12.2.2020 – 6.3.2020 (kl. 24).

1. Gällande utbildningsunderstöd prioriterar fonden projekt med ambitiösa och konkreta utvecklingsmål som i första hand stöder

  • entreprenörskap
  • utvecklandet av skolans/högskolans internationella orientering
  • närings-/arbetslivssamarbete och vuxenutbildning
  • nationellt utbildningssamarbete med samarbetspartner på andra och tredje stadiet och som stöder svensk- och tvåspråkiga utbildningsmiljöer

Ansökan kan inkludera löner för att utveckla utbildningsutbudet och för att utveckla stödfunktioner för företagande/entreprenörskap.

I mån av möjlighet reserverar fonden medel som kontinuerligt kan beviljas till att stöda studenternas/alumnernas utveckling av affärsidé och -koncept och för start-up företag.

2. Gällande forskningsunderstöd prioriterar fonden fortsättningsvis stora, långsiktiga gränsöverskridande/tvärvetenskapliga forskningsprojekt för att höja Arcadas forskningsprofil och internationella exponering. Projekten skall vara resultatfokuserade och ambitiösa och de skall ha konkreta publikationsmål.

Forskningsunderstöden skall i första hand användas för att avlöna kvalificerade forskare som arbetar heltid för projektet. Fonden utgår från att det uppstår internationella nätverk kring forskningsprojekten och uppmanar projekten till att söka även annan extern  forskningsfinansiering (Business Finland, FA, Horizon 2020, Horizon Europe, övriga stiftelser och fonder). För en eventuell självfinansieringsandel, för projekt med övrig finansiering, kan sökas understöd ifall projektet faller innanför fondens understödsområden.

Gå till ansökningsformuläret för att fylla i ansökan, bifoga en utförlig projektplan och budget enligt den budgetmodellen som finns på ansökningssidan. I budgeten ingår en overhead på projektets totala kostnader på 25 %.

Projektplanen skall konkret ta ställning till följande punkter:

  • Vad ska projektet åstadkomma? Syfte och målsättningar.
  • Förväntat resultat av projektet, projektets långsiktiga betydelse och verkan.
  • Hur förverkligas projektet? Arbetssätt och -faser.
  • Var och hur publiceras resultaten av projektet?

Fonden uppmanar projekten till att publicera sina resultat enligt principerna för öppen tillgänglighet (s.k. ‘open access’). Sökande bör i ansökan redogöra för hur, och till vilken grad, projektet bidrar med öppet tillgängliga resultat och data.

Ansökningarna ska lämnas in senast 6.3.2020 kl. 24. På förfrågningar svarar Arcadas forskningsombud, FD, Michael von Boguslawski (040 828 0018). Meddelande om understödsbesluten ges inom oktober. Efter att understödet beviljats ska den projektansvariga lämna in en reviderad projektplan och budget till Arcadas forskningsombud innan understödet får användas.

Under år 2020 beviljade understöd skall användas under läsåret 2020/2021 och de skall redovisas senast 31.12.2021. Till redovisningen bifogas den/de publikation/-er som forskningsprojekt utmynnat i. Rapporterna/redovisningen lämnas in elektroniskt via stiftelsens ansökningswebbsida.

Till ansökningsblanketten Extern länk