Principer för utdelning av stipendier och understöd ur A.F. Lindstedts fond våren 2022

Understöd ur A.F. Lindstedts fond är avsedda att stöda utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. Detta utgör grunden för utdelningsbesluten.

Ansökningarna skall också ha en uttalad koppling till Arcadas eller Prakticums strategiska fokusområden. Ansökningar för projekt som genomförs på Arcada bör stöda högskolans valda strategiska prioriteringsområden för framtiden (smart och hållbar samhällsutveckling, öppen innovation och innovationsekosystem) och därmed även sträva till en utvidgning av högskolans nordiska samarbeten. Prakticums strategiska fokusområden är: smidiga och effektiva vägar till kompetens, kompanjonskap med arbetslivet, internationella möjligheter med inriktning på Norden, samt omorganisation av verksamheten i linje med verksamhetsmiljöns förändring.

Sökande ombeds tydligt redogöra för projektets resultat och genomslagskraft i relation till fondens syfte och ovanstående fokusområden. Vidare bör redogöras för hur projektet ansöker om finansiering också ur andra källor än Lindstedts fond.

 

Ansökningstiden är 7.2. – 4.3.2022 (kl. 24).

  1. Gällande utbildningsunderstöd prioriterar fonden projekt med ambitiösa och konkreta utvecklingsmål som i första hand stöder
  • utvecklandet av skolans/högskolans internationella orientering
  • närings-/arbetslivssamarbete och vuxenutbildning
  • nationellt utbildningssamarbete med samarbetspartner på andra och tredje stadiet och som stöder svensk- och tvåspråkiga utbildningsmiljöer

Ansökan kan inkludera löner för att utveckla utbildningsutbudet.

I mån av möjlighet reserverar fonden medel som kontinuerligt kan beviljas till att stöda studenternas/alumnernas utveckling av affärsidé och -koncept och för start-up företag.

I ansökan skall tydligt beskrivas den roll som utbildningens avnämare (elever, studenter och/eller övriga målgrupper) har och den nytta de får av projektet och dess genomslagskraft.

  1. Gällande forskningsunderstöd prioriterar fonden fortsättningsvis stora, långsiktiga gränsöverskridande/tvärvetenskapliga forskningsprojekt för att höja Arcadas forskningsprofil och internationella exponering. Projekten skall vara resultatfokuserade och ambitiösa och de skall ha konkreta publikationsmål. Projekten skall bidra till och stöda utvecklingen av undervisningen.

Forskningsunderstöden skall i första hand användas för att avlöna kvalificerade forskare som arbetar heltid för projektet. Fonden utgår från att det uppstår internationella nätverk kring forskningsprojekten och uppmanar projekten till att söka även annan extern forskningsfinansiering (Business Finland, Finlands Akademi, Horizon Europe, övriga stiftelser och fonder). För en eventuell självfinansieringsandel, för projekt med övrig finansiering, kan sökas understöd ifall projektet faller innanför fondens understödsområden.

Gå till ansökningssystemet för att fylla i ansökan, bifoga en utförlig projektplan och budget enligt den budgetmodellen som finns i ansökningssystemet. I budgeten ingår en overhead på projektets totala kostnader på 25 %.

Projektplanen skall konkret ta ställning till bl.a. följande punkter:

  • Vad ska projektet åstadkomma? Syfte och målsättningar.
  • Förväntat resultat av projektet, projektets långsiktiga betydelse och verkan.
  • Hur förverkligas projektet? Arbetssätt och -faser.
  • Var och hur publiceras resultaten av projektet?

Fonden uppmanar projekten till att publicera sina resultat enligt principerna för öppen tillgänglighet (s.k. ‘open access’). Sökande bör i ansökan redogöra för hur, och till vilken grad, projektet bidrar med öppet tillgängliga resultat och data.

Fonden kan även finansiera tidsbundna befattningar, inom områden som hör till högskolans valda strategiska tyngdpunktsområden samt faller innanför ramen för fondens understödsändamål.  Ansökan skall innehålla budget (med 25% ”overhead”) samt en detaljerad befattningsbeskrivning uppgjord av rektor, som bör klargöra hur befattningen stöder förverkligandet av Arcadas övergripande strategi. De resultatkrav som högskolan önskar ställa på befattningsinnehavaren skall även detaljeras. Ansökan skall följa organisationens HR-policy och riktlinjer gällande t.ex. befattningskrav.

Ansökningarna ska lämnas in senast 4.3.2022 kl. 24.På förfrågningar svarar stipendiesakkunnig, FD, Michael von Boguslawski, michael.vonboguslawski@arcada.fi. (040 828 0018). Meddelande om understödsbesluten ges inom april/maj. Efter att understödet beviljats ska den projektansvariga lämna in en reviderad projektplan och budget för godkännande innan understödet får användas.

Under år 2022 beviljade understöd skall användas under läsåret 2022/2023, om inte annat överenskommits, och de skall redovisas senast 31.1.2024. Till redovisningen bifogas den/de publikation/-er som forskningsprojekt utmynnat i. Rapporterna/redovisningen lämnas in elektroniskt via stiftelsens ansökningssystem.

Till ansökningsformuläret. Extern länk