Principer för utdelning av stipendier och understöd ur fonden för teknisk undervisning och forskning våren 2022

Fonden för teknisk undervisning och forskning fortsätter att främst stöda stora långsiktiga forskningsprojekt för att höja Arcadas forskningsprofil och internationella exponering. Fonden uppmanar också sökande att inkomma med innovativa idéer samt nya projektöppningar med utvecklingspotential.

Ansökningarna kan med fördel ha en uttalad koppling till Arcadas strategiska fokusområden, vilka innefattar bl.a. gränsöverskridande forskning för smart och hållbar samhällsutveckling, Nordiskt samarbete, öppen forskning och innovation samt innovationsekosystem.

Fonden förhåller sig förstående till att situationen med coronaviruset medför utmaningar för projektförberedelser och -arbete.

Ansökningstiden är 7.2. – 6.3.2022 (midnatt)

Sökande ombeds tydligt redogöra för samhällsrelevans, resultat och genomslagskraft i projektet. Understöden skall i första hand användas för att avlöna kvalificerade forskare som arbetar heltid för projektet. TUF uppmanar till skapandet internationella nätverk kring forskningsprojekten och att dessa uppvisar realistiska förutsättningar för också annan extern forskningsfinansiering (Business Finland, Finlands Akademi, Horizon Europe, övriga stiftelser och fonder). Fonden förväntar sig att projekt som understötts en längre tid erhåller även annan extern finansiering.

Fonden vill uppmana projekten till att publicera sina resultat enligt principerna för öppen tillgänglighet (s.k. ‘open access’). Sökande bör i ansökan redogöra för hur, och till vilken grad, projektet bidrar med öppet tillgängliga resultat och data.

Projekt som beviljas medel för heltidsforskning bör även vara kopplad till undervisningen inom ramen för projektet.

Investeringar kan i mindre utsträckning finansieras ifall de är nödvändiga för projektet.

För en eventuell självfinansieringsandel, för projekt med övrig finansiering, kan sökas understöd ifall projektet faller innanför fondens understödsområden.

Ur ansökan bör framgå:

  • Forskningens ämne och projektets tidsram. Forskningen bör tydligt anknyta till Arcadas prioriteringar.
  • Förväntade resultat med betoning på publikationer. En publikationsplan skall ingå i ansökan, samt vid behov annan tidsplan som uppvisar delmål. Publikationsplanen skall särskilja mellan referentgranskade och övriga publikationer.
  • Hur och var är de uppnådda resultaten tänkta att publiceras eller på annat sätt spridas?
  • Hur involveras studenter i projektet?
  • Från vilka andra finansieringskällor ämnar projektet söka finansiering?
  • Planer för involverandet av samarbetspartners, forskningsutbyte och internationellt forskningssamarbete.
  • Budget med kostnader och finansiering (använd budgetmodell som återfinns i ansökningssystemet).
  • En rapport om hur de medel som nu beviljas har använts skall vara fonden tillhanda senast 31.1.2024.
  • Sökande som tidigare beviljats understöd bör i sin ansökan redovisa för användningen av understöden och hittills uppnådda resultat.

Beslut om beviljade understöd meddelas  i april/maj. Efter att understödet beviljats ska den projektansvariga lämna in en reviderad projektplan och budget till fonden innan understödet får användas.

Under år 2022 beviljade understöd skall användas under läsåret 2022/2023 om inte annat överenskommits, och de skall redovisas senast 31.1.2024. Till redovisningen bifogas den/de publikation/-er som forskningsprojekt utmynnat i. Rapporterna/redovisningen lämnas in enligt anvisningar, i stiftelsens ansökningssystem Rimbert.

Ansökningstiden går ut den 6.3.2022 kl. 24

På förfrågningar svarar stipendiesakkunnig, FD, Michael von Boguslawski, michael.vonboguslawski@arcada.fi. (040 828 0018).

Till ansökningsformuläret  Extern länk