Principer för utdelning av stipendier och understöd ur fonden för teknisk undervisning och forskning våren 2020

Fonden för teknisk undervisning och forskning fortsätter att främst stöda stora långsiktiga forskningsprojekt för att höja Arcadas forskningsprofil och internationella exponering. Ansökningarna skall också ha en uttalad koppling till Arcadas strategiska fokusområden, vilka innefattar bl.a. gränsöverskridande forskning för smart och hållbar samhällsutveckling, Nordiskt samarbete, öppen innovation och innovationsekosystem. Fonden ser projekt med anknytning till aktuella ämnen som IT-säkerhet och demokrati som intressanta.

Ansökningstiden är 12.2.2020 – 6.3.2020 (midnatt)

Sökande ombeds tydligt redogöra för samhällsrelevans, resultat och genomslagskraft i projektet. Understöden skall i första hand användas för att avlöna kvalificerade forskare som arbetar heltid för projektet. TUF utgår från att det uppstår internationella nätverk kring forskningsprojekten och att dessa uppvisar realistiska förutsättningar för också annan extern forskningsfinansiering (Business Finland, FA, Horizon 2020, Horizon Europe, övriga stiftelser och fonder).

Fonden vill uppmana projekten till att publicera sina resultat enligt principerna för öppen tillgänglighet (s.k. ‘open access’). Sökande bör i ansökan redogöra för hur, och till vilken grad, projektet bidrar med öppet tillgängliga resultat och data.

Projekt som beviljas medel för heltidsforskning bör även bidra med undervisning.

Investeringar kan i mindre utsträckning finansieras ifall de är nödvändiga för projektet.

För en eventuell självfinansieringsandel, för projekt med övrig finansiering, kan sökas understöd ifall projektet faller innanför fondens understödsområden.

Ur ansökan bör framgå:

  • Forskningens ämne och projektets tidsram. Forskningen bör tydligt anknyta till Arcadas prioriteringar.
  • Förväntade resultat med betoning på publikationer. En publikationsplan skall ingå i ansökan, samt vid behov annan tidsplan som uppvisar delmål.
  • Hur och var är de uppnådda resultaten tänkta att publiceras eller på annat sätt spridas?
  • Hur involveras studenter i projektet?
  • Från vilka andra finansieringskällor ämnar projektet söka finansiering?
  • Planer för involverandet av samarbetspartners, forskningsutbyte och internationellt forskningssamarbete.
  • Budget med kostnader och finansiering (använd budgetmodell som finns på fondens webbplats).
  • En rapport om hur de medel som nu beviljas har använts skall vara fonden tillhanda senast 31.12.2020.
  • Sökande som tidigare beviljats understöd bör i sin ansökan redovisa för användningen av understöden och hittills uppnådda resultat.

Beslut om beviljade understöd meddelas på webbplatsen inom april/maj 2020. Efter att understödet beviljats ska den projektansvariga lämna in en reviderad projektplan och budget till Arcadas forskningsombud innan understödet får användas.

Under år 2020 beviljade understöd skall användas under läsåret 2020/2021 och de skall redovisas senast 31.12.2021. Till redovisningen bifogas den/de publikation/-er som forskningsprojekt utmynnat i. Rapporterna/redovisningen lämnas in enligt anvisningar på fondens webbsida, www.stiftelsenarcada.fi.

Ansökningstiden går ut den 6.3.2020 kl. 24

På förfrågningar svarar Arcadas forskningsombud, FD, Michael von Boguslawski (040 828 0018).

Till ansökningsformuläret