Styrelse

Stiftelsens styrelse övervakar högskolans förvaltning

Stiftelsens styrelse handhar skötseln av Stiftelsens angelägenheter och företräder Stiftelsen.

Arbetsordning

Till styrelsen uppgifter hör att att bl.a. besluta om den strategiska utvecklingen av Stiftelsen Arcadas verksamhet och därmed fastställa en helhetsstrategi och andra långsiktsplaner för Stiftelsen.

Till styrelsens uppgifter hör också att:

  • övervaka stiftelsens och stiftelsekoncernens förvaltning;
  • representera stiftelsen och tala och svara för densamma;
  • utnämna och avskeda stiftelsens verkställande direktör och fastställa arbetsvillkoren för verkställande direktören;
  • tillsätta stiftelsens finansråd och övervaka dess verksamhet, tillse att stiftelsens förmögenhet omsorgsfullt förvaltas och att givna understöd används på avsett sätt;
  • tillse att stiftelsens fastigheter förvaltas omsorgsfullt;
  • utse stiftelsens representanter till dotterbolagens bolagsstämmor;
  • övervaka verkställande direktörens och övriga funktionärers, särkilt ekonomiförvaltningens, verksamhet;
  • på verkställande direktörens förslag fastställa en årsbudget och årlig verksamhetsplan;
  • utföra övriga uppdrag som tillfaller styrelsen på basis av lag.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande eller då minst två medlemmar det påyrkar eller på anhållan av verkställande direktören. Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av medlemmarna är närvarande.

Stiftelsens verkställande direktör föredrar ärendena på styrelsemötena.

Val av styrelsemedlemmar

Stiftelsens styrelse har minst fem och högst elva medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs årligen av förvaltningsrådet.

Styrelseutskott

Stiftelsen Arcada har ett finansråd som tillsätts av styrelsen. Finansrådets uppgift är att på styrelsens vägnar och i enlighet med dess direktiv förvalta Stiftelsens kapital och även i övrigt vidta sådana åtgärder och framföra sådana initiativ som avser att förstärka Stiftelsens finansiella ställning.

Styrelsens medlemmar är berättigade att närvara vid finansrådets sammanträden.

Stiftelsens verkställande direktör föredrar för finansrådet de ärenden som finansrådet handlägger. Ekonomidirektören, som även fungerar som finansrådets sekreterare, sköter den löpande ekonomiförvaltningen och har det praktiska ansvaret för fondernas skötsel.

Finansrådet rapporterar regelbundet till styrelsen, minst en gång per år.

Arvoden

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av förvaltningsrådet. Uppgifter om utbetalda arvoden till styrelsemedlemmarna framgår av Stiftelsen Arcadas bokslut.

Styrelse

Astrid Thors, ordförande
Anders Ehrström, vice ordförande
Johan Johansson,
Magdalena Lönnroth

Kim Fors