Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet övervakar förvaltningen av stiftelsen

Stiftelsen Arcada har ett förvaltningsråd som utser medlemmarna till Stiftelsens styrelse samt övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsens verksamhet. Förvaltningsrådet utgör en viktig kontaktlänk till samhället.

Arbetsordning

Förvaltningsrådet tillsätter Stiftelsens styrelse och väljer styrelsens ordförande och vice ordförande samt fastställer styrelsemedlemmarnas arvoden. Till förvaltningsrådets uppgifter hör att övervaka att Stiftelsen fyller sitt ändamål, samt att dess såväl ekonomiska som andra intressen blir tillvaratagna.

Årliga möten

Förvaltningsrådet sammanträder till årsmöte senast inom maj månad varje år och däremellan på kallelse av rådets ordförande eller då minst tre medlemmar påyrkar eller på anhållan av stiftelsens styrelse.

Stiftelsens verkställande direktör föredrar de ärenden som förvaltningsrådet handlägger.

Stiftelsens styrelse har närvaro- och yttranderätt vid förvaltningsrådets sammanträden och ska delta i sammanträdena, såvida förvaltningsrådet inte annat bestämmer.

Val av förvaltningsrådsmedlemmar

Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd har minst 15 och högst 30 medlemmar. Förvaltningsrådet kompletterar sig självt. Förvaltningsrådets medlemmar väljs för en mandatperiod om tre år och medlemmarna kan återväljas.

Arvoden

Förvaltningsrådets medlemmar åtnjuter enligt Stiftelsen Arcadas stadgar inget arvode.

Utskott

För beredningen av personval och övriga beslut i samband med årsmötet finns ett beredningsutskott. Förvaltningsrådet kan också överföra andra uppgifter till beredningsutskottet. Beredningsutskottet består av förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande, styrelsens ordförande samt en till tre övriga förvaltningsrådsmedlemmar. Stiftelsens verkställande direktör fungerar som beredningsutskottets sekreterare.

Förvaltningsrådet


Dag Wallgren, vd, ordförande
Heidi Backman, bildningsdirektör, vice ordförande
Frank Korsström, vd
Jerker Hartwall, vd

Thomas Wilhelmsson, kansler emeritus
Kaj Åkerberg, EM
Elin Blomqvist-Valtonen, ombudsman
Carl Pettersson, vd
Corinna Tammenmaa, språkrättsråd
Eva Biaudet, riksdagsledamot
Caj Haglund, professor
Britt Lundberg, lagtingsledamot

Karen Spens, rektor
Susanna Korpivaara, direktör,
Stefan Mutanen, socialråd,
Pia Pakarinen, biträdande borgmästare
Tom Böhling, prorektor
Ida Sulin, direktör
Rasmus Vuori, vice dekan
Georg Henrik Wrede, vd

Vd Klas Nyström föredrar ärendena vid förvaltningsrådets möten.

Stiftelsen Arcadas hedersledamöter

Hedersledamöter är PM Siv Dahlin Jansson, specialsjukskötare Marianne Falck och bergsrådet Stig Gustavson.